dddd

Literatür ve İçerik

trete

Analiz

"3" Önemli Aşama

Tüm aşamalardan istenilenler seçilebilir.

1.

Literatür ve İçerik

2.

Veriseti ve Hipotez

3.

Analiz ve Yorumlama

Literatür Taraması ve İçerik Oluşturulması

 • Kapsamlı bir literatür taraması.

 • Literatür dağarcığının genişletilmesi.

 • Literatüre uygun yazım.

 • Konuya uygun spesifikasyon.

Literatür taraması bu aşamanın en önemli noktasıdır. Araştırmacı bu aşamayı kendi planlamış ve uygulamış olabilir, genelde çalışmalarda görülen budur.

Ancak Literatür hazırlanması istenirse önce belirlenen konuya uygun makaleler erişimimizin olduğu abone database'lerinden toplanır ve bunlar itina ile derlenir. Öncelikle geniş bir yelpazede bir makale dağarcığı oluşur.

Öncelikle geniş bir yelpazede bir makale dağarcığı oluşur. Daha sonra burada daha spesifik olmak adına bu makalelerden en uygun olanları yazıma uygun olarak detaylıca okunur, metodolojileri belirlenir ve bir içerik database'i oluşturulur.

Bu aşamadan sonra yazım gerçekleştirilir ve Metodoloji ve Analiz kısmına uygun bir içerik altyapısı oluşturulur. Daha sonra uygulanacak analizler için de referans makaleler yine bu içerik içerisinden belirlenir.

Verisetinin Derlenmesi ve Hipotezlerin Belirlenmesi

 • Database içeriğinin belirlenmesi.

 • Verisetinin derlenmesi.

 • Veriseti ve Çalışma Amaçlarına uygun Hipotezlerin belirlenmesi.

 • Hipotezlerin Literatür ile uyumunun kontrolü.

 • Verisetinin analize hazır hale getirilmesi.

Her çalışmanın, ister bitirme tezi, ister yüksek lisans veya doktora tezi, isterse bir bilimsel makale olsun, tüm çalışmaların ortak noktası belirli bir araştırma konusu üzerine gerçekleştirilmeleridir. Dolayısıyla her şeyden önce bu hipotezler mutlaka belirlenmeli, var ise veriseti ve literatür kısmına uygunluğu kontrol edilmelidir.

Bundan sonra hipoteze ve araştırma konusuna uygun bir veriseti hazırlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda uygun değişkenler ve bunların verileri derlenir. Çoğunlukla bu veriseti hazır olarak gelse de analize uygun olmayabilir, örneğin bir anket çalışması kodlanmamış olabilir, aylık derlenmiş bir zaman serisi analizi için verilerin mevsimsellikten arındırılmış olması gerekebilir. Dolayısıyla veriler analize uygun ve hazır hale de getirilmektedir.

Analiz ve Yorumlama

 • Analiz Metodolojisinin belirlenimi.

 • Metodolojinin Hipotezlere uygunluğunun belirlenmesi.

 • STATA, SPSS, Eviews, Minitab, LISREL veya R ile analizlerin gerçekleştirilmesi.

 • Analize uygun kod yazımının yapılması (opsiyonel).

 • Çıkan sonuçların yorumlanması veya anlatılması.

Hiç kuşkusuz her çalışmanın belkemiği analizdir. Dolayısıyla analizler için mümkün mertebe sağlamlık, tutarlılık, metodolojiye uygunluk ve kusursuzluk olmazsa olmazdır.

Çalışmanın hipotezleri ve araştırma konusu ekseninde belirlenen metodolojinin uygulaması olan analizler, hipotezlerin doğruluğunu veya kısmi doğruluğunu ortaya çıkarır. Ancak bu her zaman gerçekleşmeyebilir fakat bu durum istisnai bir durumdur. Çünkü her araştırmada veriseti ve değişkenlere uygun bir hipotezin kurulup kurulmadığı araştırılmaktadır.

Çalışmanın hangi analiz türüne yönelik olduğu farketmeksizin tüm çalışmalarda gereken itina ve özen sağlanmakta, gerekirse alt analizler ile çalışmalar çeşitlendirilmekte ve güçlendirilmektedir.

HEMEN BİR ÇALIŞMA BAŞLATMAK İÇİN

Kullanacağınız analizleri belirleyin.

Kendi çalışmanız için gereken analizleri belirleyin ve bir mail ile bunları bize iletin.

Bir çalışma planı hazırlansın.

İstediğiniz analizler ve süre kısıtınızı da göz önüne alarak bir çalışma planı hazırlayalım.
TOP