• Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis)
 • Geçerlilik Testleri (Validity Tests)
 • Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics)
 • Frekans Tabloları (Frequencies Tables)
 • Bar Grafikleri
 • Çapraz Tablolar (Crosstabs)
 • Kategorik Bağımlılık Ki-kare Testleri (Pearson Chi-square Test ve diğerleri)
 • Normal Dağılım Testleri (Kolmogorov-Smirnov; Shapiro-Wilk)
 • Tek Örneklem t Testi (One Sample t Test)
 • Bağımlı Örneklem t Testi (Paired Sample t Test)
 • Bağımsız Örneklem t Testi (Independent t Test)
 • Tek Örneklem Testleri (Chi-square Test, Run Testi, Binomial)
 • İki veya Daha Fazla Bağımsız Örnek Testleri (Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Median Testi)
 • İki veya Daha Fazla Bağımlı Örnek Testleri (Wilcoxon, Friedman, CochransQ, Marginal Homogeneity, Kendalls W)
 • Rank Testleri (Rank Testing)
 • Tek Yönlü Varyans Analizi ya da F-Testi (One-way ANOVA, F-Test)
 • Çoklu Varyans Analizi (MANOVA)
 • Kovaryans Analizi (ACOVA)
 • Tekrarlı Ölçümler Anova (Repeated measures anova)
 • Korelasyon Analizi (Pearson, Spearman)
 • Gölge Değişkenli Korelasyon Testleri (Tetrachoric, Polychoric, Point BiSerial Correlations)
 • Parametrik Olmayan Testler
 • Faktör Analizi (Factor Analysis)
 • Ayırma Analizi (Discriminant Analysis)
 • Kümeleme Analizi (Cluster Analysis)
 • Çok Değişkenli Normal Dağılım Testleri (Multivariate Normal Distribution Tests)
 • Çok Değişkenli Varyans Analizi (Multivariate Anova)
 • Çok Değişkenli Hipotez Testleri (Hypothesis Tests Analysis)
 • Kanonik Korelasyon Analizi (Canonical Correlation Analysis)
 • Yöneylem Araştırmaları (Operation Research)
 • Kalite Kontrol Analizleri (Quality Testing Analysis)
 • Tek Değişkenli Regresyon (Univariate Regression)
 • Çok Değişkenli Regresyon (Multivariate Regression)
 • Uyum İyiliği Testleri (Fit Tests)
 • Açımlayıcı Faktör Analizi (Exploratory Factor Analysis)
 • Doğrulayıcı Faktör Analizi (Confirmatory Factor Analysis)

HEMEN BİR ÇALIŞMA BAŞLATMAK İÇİN

Kullanacağınız analizleri belirleyin.

Kendi çalışmanız için gereken analizleri belirleyin ve bir mail ile bunları bize iletin.

Bir çalışma planı hazırlansın.

İstediğiniz analizler ve süre kısıtınızı da göz önüne alarak bir çalışma planı hazırlayalım.
TOP